Saturday, April 15, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨ


Xuân
sơn dầu trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2014.


No comments:

Post a Comment