Saturday, April 1, 2017

SETSUKO HARA


Thường Quán

Setsuko Hara và Yatsujiro Ozu ở Kamakura.

Ai tin huyễn tượng, cả tin lời
ta tin lán mái nhạn hiên cơi
đồng trưa một ấm ra trần trải
lạnh nét mày Nguyên Tiết Tử cười
Xuân muộn đi ngang thời gian mượn
áo nghĩa muôn trùng nước cả khơi
lá trúc mực mài đêm trăng mới
ngón dài miệng chén sóng trà thôi

TQ

No comments:

Post a Comment