Monday, April 4, 2016

VỊNH TỪ HẢIMai Quang
 
Từ Hải. Tranh Nguyễn Đỗ Cung

Vàng thau cợt khách biên đình,
Sa cơ  giải yếm cột tay mình
Tiểu nhân đắc chí vênh cầy cáo
Hảo hớn ngưng thần ngạo tử sinh
Gươm đàn nửa gánh
Lớp lớp tinh binh
Anh hùng tử, khí hùng nào tử
Chỉ mềm theo giọt lệ tình.
MQ
(Trích Vịnh Kiều)

No comments:

Post a Comment