Friday, April 22, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨBèo giạt

Bèo Giạt - sơn dầu trên bố, 24" x 36",
Trương Vũ thực hiện năm 2014.

No comments:

Post a Comment