Saturday, April 30, 2016

THƠ VỊNH KIỀUmai quang

Khi tỉnh rượu lúc tàn canh. Tranh Nguyễn Gia Trí

Vịnh Mã Giám Sinh

Bộ cánh văn nhân đổi mấy quan?
Bốn trăm mua đứt cái thoa vàng
Trộm thừa cơ hớt, tay rà khóa
Mèo gặp thời xơi, cẳng tót giàn
Phong tình nết xảo
Chiêu tập màu gian
Cong lưng, rã gối hầu em Tú
Bá ngọ mày nghe, đứa mở hàng!


Vịnh Sở Khanh

Lanh mưu giả dạng nho phong,
Họa vận vài câu chữ lấy lòng
Choáng váng dặm bồ cơn lửa hạ,
Tơi bời vóc liễu trận mưa đông
Chữ đề tích việt
Ngựa quất truy phong
Đà đao quen kế kia thằng Sở
Lừa gái từ ngươi nẩy một dòng…


Vịnh Tú Bà

Má mì khét tiếng lầu xanh,
Lập kế sinh nhai chỗ nhị vành
Tiếp thị bên màn: thằng họ Mã
Lòi chòi dưới trướng: đứa tên Khanh
Màu da nhờn nhợt
Nét mắt tinh ranh
Khi xoa, khi nẹt, khi vùi dập
Từ mụ, tú bà xác lập danh.

(Trích Vịnh Kiều)
MQ

No comments:

Post a Comment