Thursday, April 14, 2016

VỊNH HỒ TÔN HIẾNMai Quang

Tranh Đinh Cường
Danh vang Tổng đốc một vùng,
Ra tài báo bổ, rõ tôi trung
Cao kế vốn là trôn phụ nữ
Kỳ công khéo đó mặt anh hùng
Một đòn thao lược
Hai túi kinh luân
So hàng văn võ bao triều đại
Quan lớn ông mới lạ lùng!

Mai Quang
(Trích Vịnh Kiều)


No comments:

Post a Comment