Friday, September 30, 2016

TRANH TRƯƠNG THỊ THỊNH. CHÂN DUNG BÀ TRƯƠNG HỒNG SƠNSơn dầu trên bố, 18" x 24", thực hiện tháng giêng 1975
(Sưu tập của gia đình THS).

No comments:

Post a Comment