Wednesday, June 28, 2017

MƯA BÓNG MÂY


Nguyễn Quang Chơn

Mưa.Hình Internet

Em đi qua phố một mình,
Bóng mây thấy được, cố tình làm mưa,
Cơn mưa mây giữa ban trưa,
Hạt rơi cây cỏ, hạt vừa tóc em…

Em đi qua phố nhẹ tênh,
Như mây một bóng lênh đênh cuối trời,
Mây đi, em cũng đi rồi,
Mái hiên em nấp, còn tôi một mình,

Hết mưa, trưa cũng buồn tênh!…

Nguyễn Quang Chơn
Hà Nội, 1994


No comments:

Post a Comment