Saturday, May 20, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨXuân Hoang Dã
sơn dầu trên bố, 40" x 30", thực hiện năm 2017.

1 comment: