Saturday, May 27, 2017

THƠ THƯỜNG QUÁN


Nghe Summer, Georg Trakl, Pháp Hoan dịch


 Le poète. By Marc Chagall

tặng Pháp Hoan

ngồi hết một buổi chiều đi tới một mùa đêm
cánh tay trăng bạc giở một mùa mềm
sau trưa đại bác đồi măng tóc
hứa gọt xanh thềm hẹn
quả nhiên

Về kịch

tặng Vương Ngọc Minh

Kịch đã chết trong bi kịch quá lớn, nơi chốn
khán giả thì tồi
Thơ thì tôi

biết
tôi viết tôi đọc
tôi sống sót

tôi dựng kịch đời
tôi.

May 26 -2017
TQ

No comments:

Post a Comment