Wednesday, May 17, 2017

T Ị N H SẮ C


Hoàng Xuân Sơn

Tranh Đinh Cường

ướt giùm
một hạt mưa sa
tôi về hạ giới
ôm
tà nguyệt đau
thở qua
trì giác không màu
làm sao vẽ được
ngàn sau
nhục hình
một tờ thân
nhẹ
như kinh
cũng về theo gió bất bình
thở
than
mai sau
hạt giống khô vàng
còn tôi. còn?
với trần gian
họa hoằn

HOÀNG XUÂN SƠN
1990
trích Lục Bát Hoàng Xuân Sơn

No comments:

Post a Comment