Tuesday, March 21, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨ


Pastorale
sơn dầu trên bố, 30"x24",  thực hiện năm 2014

No comments:

Post a Comment