Friday, March 10, 2017

GÓC NHÌN CỦA NÚI. GIẢ TỈ


Hoàng Xuân Sơn


g ó c  n h ì n  c ủ a  n ú i

chúi mũi đụng đường sào
ai cắm trên sông hận
nước.  cản đường ta sao
thôi quay về núi đứng

trên mây.  trong sương buồn
lưng đau dằng dặc suối
thác gầm. rồi quên tuôn
mạch tim về đã nguội

thôi phường đời không dung
đáy oan cừu chưa hả
thôi còn ngọn sóng lừng
với biển cuồng hung phá

dải mây chiều tịnh yên
trăng điên nào thắt cổ
đêm trở mặt bưng biền
đêm.  của thời dông tố

thời chúng ta đã cùng
giải giao nhau đồng lõa
những chặng ngời lao lung
những muôn trùng sinh hóa

23.  chín.  13


g i ả  t ỉ

[mình còn nợ nhau]
giả tỉ đêm sâu             gục
xuống
ánh đèn
giả tỉ cuộc đời rất hèn
giả tỉ mình [vẫn]
sống lèng èng           đâu?            nơi?
giả tỉ nước lã cầm hơi
xem như hạt bụi qua đời
thế thôi

HoàngXuânSơn
11 mai 12

No comments:

Post a Comment