Thursday, March 16, 2017

BIẾT ƠN. BÓNG. VÀ CỘI


Hoàng Xuân Sơn


The crow leaving autumn tree. Internet

b i ế t  ơ n

chạm tay vào quá khứ
            buồn
chợt nghe quỷ biện
lời tuôn ướt                  lời
ô hay
đứng ở sao trời
mà dang hí lộng
ngàn khơi         bão                  cuồng
bây giờ chiều
khánh tận                      chuông
đêm khua mõ tịch
mấy tuồng tích
            xưa

khóe môi.  và cánh quyển
đùa
cho cười vỡ hạt
vào du phiếm                đầy
giờ chừ
quá điệu thu tay
biết ơn ngọn gió
thổi bay tình trần

hoàngxuânsơn
tháng năm mười hai


b ó n g.   v à  c ộ i

bóng đứng dậy đi
chốc biến thành người
người thì ngoảnh mặt
mặt xạm nanh xương
trời đất cao dày
phúc đời hoang phí
một lần mây bay
một lần gió nổi
sông đi tìm suối
núi lãng quên ngày
người còn loay hoay
đời còn lây bây
bóng trả về cuội
chiếc lá lưu đày
buồn trơ thân cụ
cội nguồn lung lay
đất vừa thu bóng

HoàngXuânSơn
7/8/13

No comments:

Post a Comment