Friday, January 6, 2017

TUYẾT. ĐẦU NĂM


nguyễn xuân thiệp

haiku straw painting

tuyết
đầu năm
rơi
trong ly rượu. tôi uống chiều nay
sao mùa xuân không về
người xa người
tôi gọi thầm tên ai
chỉ thấy
bóng nhạn
soi trong dòng nước
biếc. trôi
tranh bạn
và hương thiền
bao giờ nắng lên
niềm vui trở lại
người không xa người

tuyết rơi
tôi đi tìm đốm lửa
cho thơ tôi. chiều nay

NXT
Jan. 6. 2017


No comments:

Post a Comment