Monday, December 5, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨCÔ QUẠNH
Sơn dầu trên bố , 24”.30
Trương Vũ thực hiện năm 2013.

No comments:

Post a Comment