Friday, November 11, 2016

MẬT ĐỘ HOA. THƠ NGƯỜI. ĐƯƠNG VÀ ĐANG


Hoàng Xuân Sơn

Bướm và hoa. Hình Internet

mật độ hoa
                       
       đọc nguyên giác, khánh minh

níu người
khẽ một cơn mơ
vàng in thao lụa
đính tờ hoa bay
đêm ơi.  tào động thói ngày
xin khúc trữ một bàn tay mị huyền
imim.  hạt suối đã mềm
mạch rừng đã chín
nghìn phiên hoại hình


thơ người.  đương và đang
                                   
      đi bộ cùng ý nhi

thơ hay.  đọc.  nghe điếng hồn
là người bắt gặp
miếng hôn giữa trời
phong tình nhiều nụ đương rơi
nghe tôi từng chặp
bồi hồi
dở dang
vì tôi.  bởi vì tôi             đang
tập đi tập thở dưới hàng cây khô
tôi đang vun một nấm mồ
tập thể của lá
và thơ
của mình

hoàng xuân sơn
19 novembre 2015


No comments:

Post a Comment