Tuesday, November 8, 2016

GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP CỦA LỮ QUỲNH


Tuyển tập Những Con Chữ Lang Thang Không Ngày Tháng của Lữ Quỳnh đã có trên Amazon. Mời các bạn xem.

Sách dày 540 trang. Ấn phí: 25MK
Muốn có sách xin liên lạc với:
-Amazon.com/chuyên mục books
-Nhà xuất bản Sống: 15751 Brookhurst St. #225
Westminster, CA 92683. ĐT (714) 531.5362
Địa chỉ: 2856 Buena Crest Court-San Jose CA 95121


1 comment: