Monday, October 24, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨVÂN CẨU,
sơn dầu trên bố, 20" x 16",
thực hiện năm 2016.

No comments:

Post a Comment