Wednesday, October 19, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨMỘT SỚM THU
sơn dầu trên bố 30" x 24"
thực hiện tháng 10.2016.

No comments:

Post a Comment