Wednesday, June 8, 2016

ODE TO AUTUMNNguyên tác Nguyễn Đức Nguyên
Chuyển ngữ Thường Quán


Thu. Nguyễn Đức Nguyên

Hold the door.  Hold the door
for Autumn, of Fall,
‘cause she has not been around long

from a warm shielded confinement,
I watch her dance, a waltz of sort,
twirling with gusts of winds

at every turn,
her red & auburn hair swirls,
raining confetti on the green balding grass

the baring of trees,
dessicated leaves, scattered but gregarious,
alone & together

on a surface of a pond, I remember
her reflection
que sera, Seurat

hold the door, hold the door
should I leave it open,
or leave it closed?

Thơ gởi Thu

Giữ chiếc cửa. Giữ chiếc cửa
cho Thu, ngày Thu
người chưa có mặt được bao hôm


từ một vùng không gian phong kín ấm cúng
ta nhìn người luân vũ ngoài kia
xoay, xoay tròn, trong những cơn gió mạnh


ở mỗi vòng xoay
tóc hỏa hoàng tung xỏa
thả rơi mưa màu ấm trên cỏ xanh cắt sát đất


rơi trên cây cành trơ trụi
bao lá khô, tan tác rải, từng đàn
riêng, mà gộp cùng, chung lứa bạn


trên mặt hồ, ta nhớ
bóng ảnh nổi trồi
que sera, Seurat?


giữ chiếc cửa, giữ yên chiếc cửa
hỏi mình ta nên giữ cửa mở toang
hay giữ yên nguyên cửa đóng?

Thường Quán chuyển ngữ

No comments:

Post a Comment