Sunday, June 19, 2016

CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG


Như Tranh


Cháu Như Tranh 11 tuổi vẽ chân dung Ông Nội Đinh Cường
trên giấy Starbucks

No comments:

Post a Comment