Sunday, February 5, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨChân dung Trương Thị Thịnh.
Sơn dầu trên bố , 24" x 30", thực hiện cuối tháng 1 năm 2017.

No comments:

Post a Comment