Thursday, February 16, 2017

CHIÊU QUANG


Hoàng Xuân Sơn

Poet’s dream. Internet

tôi còn thấy chút sáng trên tóc xanh
khi em khải xướng dòng triêu tịch
điêu linh suối
dạng tùy của đêm
mù quay vòng thao chuyền ảo ảo
là bài thơ đi muôn phương
qua mỗi trạm hành đường chung cuộc
ngậm ngùi rút lui tàn binh
sắc nhớ lay mù ngọn phướn
vàng trong tay rứt âm
tôi còn nghe được tiếng mưa
ngoài sương
qua vòng tâm lượn lờ câu hát
kinh mật
những chiếc vòng xuyến.  và tràm
cheo neo mùa cưới
đeo nghi thức
vào con thuyền nước nổi
phát cháy hồ quang

HOÀNG XUÂN SƠN
7/8/2016

No comments:

Post a Comment