Thursday, February 9, 2017

THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Mai Quang

Ức mai. Tranh cổ

BAO GIỜ?
( Đường luật trường thiên thập nhị cú)

Vòng đời lặng  lẽ bước trầm luân,
Ngoảnh lại chao ôi quá thất tuần!
Trước ngõ đào bông chào Chúa Tết
Vườn sau lan  nụ vẫy Đông Quân
Quê nuôi đêm  tạm chờ năm lụn
Đất mẹ  ngày  thêm tiễn  tháng nhuần
Sắc cúc dõi trông  buồn dặc dặc
Màu mai chạnh tủi nhớ bâng khuâng
Tuổi trời  đã võng  chùng  vuông đất
Cuống rún chưa lìa gởi thẻo phân
Cố quận ngựa già bon  vó mỏi
Bao giờ Sông Núi mới vào Xuân?

(Mùa Đông Bắc Mỹ, nhớ Tết quê nhà)
02/7/2017
Mai Quang

No comments:

Post a Comment