Tuesday, May 10, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨ
THIÊN ĐƯỜNG CỦA ĐỔ NÁT
sơn dầu trên bố, 20" x 16",
                                              thực hiện năm 2016

No comments:

Post a Comment