Monday, April 2, 2012


thơ nguyễn xuân thiệp

Mai sau. khi mùa hè tới…

Mai sau
khi mùa hè tới
xin người hãy nhớ
mùi hương. của chén trà. trên phi cảng
và những trái vải dương quý phi
thơm da người. hương của trời. và đất ấy

mai sau
khi ra vườn
hái những bông hương nhu
vương máu máu tím
người hãy nghĩ
về
một mùa hè
và những mùi hương. đã chết

23 tháng 6. 2010
NXT


No comments:

Post a Comment