Tuesday, October 17, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨ


Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai,
sơn dầu trên bố, 18"x 24", thực hiện tháng 10.2017

Tranh và người,
photo by PCH, Virginia, October 15, 2017

Họa sĩ và nhân vật,
photo by PCH, Virginia, October 15, 2017

No comments:

Post a Comment