Nhà Trên Phố


Phốvănblog
Xin ghi lại hình ảnh những tạp chí Văn Học 
có mặt cùng thời với Phố Văn báo in.

- Tạp chí Văn Học với Nguyễn Mộng Giác và Cao Xuân Huy. Nay đã đóng cửa
- Tạp chí Hợp Lưu của Khánh Trường, nay do Đặng Hiền đứng chủ nhiệm và chủ biên
- Tạp chí Văn của Nguyễn Xuân Hoàng đã đình bản
- Tạp chí Thế Kỷ 21 do Phạm Xuân Đài đứng chủ biên. Đã đóng cửa.
- Tạp chí Khởi Hành khổ Tabloid do Viên Linh làm chủ. Hiện vẫn còn sống.

- Tạp chí Thư Quán Bản Thảo của Trần Hoài Thư đã sống tới năm thứ mười.