Saturday, June 24, 2017

ĐỌC LẠI CHÙA ĐÀN. NGUYỄN TUÂN


Hoàng Xuân Sơn

Một cảnh trong phim Mê Thảo. Một Thời Vang Bóng

thả phừng vào cơn ngủ
vẳng rung nghe tiếng đàn
tơ sương trùm bản mệnh
đáy chủ lấp ngàn trang

mồ chữ úp then gió
cơ may một âm hồn
trả treo cùng thân gạo
đội tang về huơng thôn

thử cầm phách gõ nhịp
vào khoảng không trắng nhờ
đất lìa hương mê thảo
rượu bỏng cuồng ngâm thơ

hâm bồ đề ấm cội
mắt khoáng dã phương quỳ
mơ chuông đồng trảm lối
một buổi về hoa thi

HOÀNG XUÂN SƠN
2 jan. 2016

2 comments: