Monday, January 30, 2023

M A I T H Ạ C H

Hoàng Xuân Sơn
 
Dặm Hoàng Hoa. Tranh Võ Đình
 
                     { gởi Thạch Mai }*
 
Những nụ mai xưa buồn hóa đá
mùa xuân ngồi dưới gốc cây già
gió thổi phất phơ đời tận hướng
lưng trời tuyết nhớ dặm hoàng hoa
 
Mỗi lần năm hết tâm cằn cỗi
thắp một không hư đóm lửa mờ
cùng đốt tàn tro hương nén cuối
khói quyện không tròn nỗi bơ vơ
 
Cảnh vật đơn thuần âm bóng sắc
nghĩ khẽ trong lòng năm sắp qua
ừ tuyết sắp tan đời sắp hết
quanh quẩn lất lây một xó nhà
 
Đất khách đất khách năm lại tàn
bút hoài thơ cũ một hành trang
nỗi thương gối chiếc hình xuân muộn
thấm áo sơn nhân lệ cảm hàn**
 
Thảng hoặc niềm thanh còn luyến nhớ
về chốn quê xưa sẽ một ngày
hỏi ánh tâm mai hồn vẩn thạch
bao giờ xuân ý nụ vàng bay!
 
)(
 
H O À N G  X U Â N  S Ơ N
1984 ( trích Viễn Phố- 1988)
 
Dặm Hoàng Hoa
[Một bức tranh quý của anh Võ Đình vẽ tặng HXS từ năm 1992 (cảm tác từ một câu trong bài thơ Mai Thạch( HXS gởi Thạch Mai) tưởng chừng như thất lạc sau bao cuộc dọn nhà. Nay tình cờ tìm lại được, giấy vẽ cuộn mình trong ống trúc.  Vui mừng cách chi.  Chưa kịp lên khung, chụp tạm gởi thân hữu quan tâm đến tranh Võ Đình.
Mai Thạch là một bài thơ cổ, ý và chữ rất khuôn sáo, có lẽ thích hợp với hoài niệm xưa.  Họa sĩ Võ Đình thích 
câu : Lưng trời tuyết nhớ dặm hoàng hoa . . . .]
 
*Thạch Mai, một bút hiệu khác của nhà văn, thi họa sĩ Võ Đình
** Anh Võ Đình trước cư ngụ ở Stonevale (Thạch Lũng, chữ Võ Đình) MD. 
Nhà trên núi South Mountain (Nam Sơn), là một sơn nhân thứ thiệt, tự nấu ăn, túi thơ bầu rượu giá vẽ.

No comments:

Post a Comment